Blog o mentálnej príprave športovcov

„AKÝ REALIZAČNÝ TÍM, TAKÝ TÍM – PRAVDA ALEBO MÝT?“
30.04.2021

„AKÝ REALIZAČNÝ TÍM, TAKÝ TÍM – PRAVDA ALEBO MÝT?“

Aký realizačný tím, taký tím... do akej miery je to pravda? Skutočne dokáže nastavenie realizačného tímu a dynamika medzi jednotlivými členmi ovplyvniť výkon športovcov, prípadne celého tímu?

Začnime od detstva. Keď vyrastáme, od prvého dňa našich životov sa učíme pozorovaním. Pozorujeme, ako sa dospelí okolo nás správajú, ako chodia, ako jedia či ako sa obliekajú. To však nie je zďaleka všetko. Všímame si napríklad aj to, ako sa dospelí správajú, keď sú nahnevaní, smutní či keď musia riešiť nejaký problém. Vďaka tzv. zrkadlovým neurónom, to potom dokážeme napodobniť a tieto vzorce správania si so sebou zväčša nesieme až do dospelosti. Volá sa to učenie sociálnym napodobňovaním. Rovnako aj v škole kopírujeme postoj učiteľov. V práci sme ovplyvnení správaním našich nadriadených a kolegov. Sme sociálne bytosti, ktoré už niekoľko tisíc rokov žijú v komunite, ktorá nás formuje. A komunitu zas formujú lídri či autority.

Tak ako deti preberajú vzorce správania od svojich rodičov, žiaci od učiteľov a zamestnanci od manažmentu, športovci postupne začnú napodobňovať správanie nielen trénera ale aj celého realizačného tímu.  A čím sú mladší, tým viac. Realizačný tím je vzorom, nositeľom požadovaného mentálneho nastavenia a tvorcom prostredia pre športovcov. Tímu, ktorý je aktívny v hernom prejave často velí rovnako energickí realizačný tím. V prípade, že sú členovia realizačného tímu nejednotní vo svojich požiadavkách, buduje to v športovcoch zmätok a napätie. To potom ovplyvňuje ich koncentráciu či motiváciu.

Takže, áno. Nastavenie realizačného tímu priamo ovplyvňuje výkon športovcov alebo celého tímu.

Preto je dôležité, aby:

-  Mal realizačný tím jasne stanovené, čo od športovcov vyžaduje. Aby mali „jednotný jazyk“ – napr. zodpovednosť nielen v zápase, ale aj pri regenerácii, rozcvičke či kondičnej príprave

-  Každý člen realizačného tímu išiel príkladom v tom, čo vyžadujú od športovcov

-  Každý člen realizačného tímu v nastavených princípoch pôsobil na športovcov jednotne

-  Každý člen realizačného tímu zdieľal informácie a svoje postrehy o športovcoch, každá informácia prispieva ku komplexnosti pohľadu na športovca  a pomáha zefektívniť jeho rozvoj

-  Každý člen realizačného tímu vedel a bol stotožnený so svojou formálnou ale aj neformálnou rolou v realizačnom tíme

-  V realizačnom tíme fungovala otvorená komunikácia a konštruktívne spätná väzba, ktorá je základom pre kvalitný medziľudský vzťah

-  Boli členovia realizačného tímu pod tlakom športovcovi oporou, aby boli stabilní a nepodľahli tlaku

-  Sa v prípade potreby členovia realizačného tímu pred športovcami vyjadrovali o sebe navzájom len pozitívne

Realizačný tím a jeho postoje budú športovcov vždy ovplyvňovať. To ako sa správa pod tlakom realizačný tím, to ako sa správajú jednotliví členovia jeden k druhému, to ako reagujú na zlyhanie – to všetko bude vytvárať atmosféru v tíme či nastavenie športovcov. Postupne si toto nastavenie športovci preberú a zvnútornia si to. Takže pokiaľ chcete, aby boli naši športovci odolní, iniciatívni, zodpovední či sebavedomí – v prvom rade sa musíte pozrieť na seba a na váš realizačný tím. Spĺňate to, čo od športovcov vyžadujete? Ak nie, je našou povinnosťou začať práve od seba.