CA method

CA metóda diagnostiky

CA method je objektivizovaný nástroj, ktorý je schopný objasňovať štruktúru a prebeh individuálneho a skupinového myslenia, cítenia, prežívania a sebarealizačného správania. Jedná sa o diagnosticko-intervenčný systém farebno slovných asociácií. Ide o úplne iný prístup k diagnostike a intervenciám, než ako to poznáme z klasického ponímania psychológie či psychiatrie.

Metóda funguje na neurobiologickom základe, kombinuje psychológiu s vedeckými poznatkami z neurovedy, lekárstva, biológie, matematiky, sociológie, štatistiky a informačných technológií. Táto technika využíva paletu ôsmych farieb a kalibrované súbory slov, ktoré môžu byť upravené, aby dali odpovede na konkrétne otázky alebo problematiku.

Metóda využíva a meria sociálno-psychologické spektrum postojov, vrátane ich realizačnej sily (meria teda nielen to, čo si ľudia myslia a čomu dávajú prednosť = hierarchia, ale ešte aj to, či tieto postoje budú skutočne realizovať vo svojom správaní, ako úspešne a v ako časovom horizonte). Databázu slovných schém je možné upravovať podľa zamerania na určitý problém.

Veľkou výhodou metódy je možnosť reagovať na najrôznejšie podnety (napríklad obrázky, slová, pesničky, videoklipy, a dokonca aj vône) a získavať o týchto podnetoch presné informácie a odpovede. Vďaka stimulácii neurálnych dráh dôjde behom milisekundy ku spojeniu farby a podnetu. To vyvoláva asociácie, na ktoré osoba reaguje prostredníctvom farieb. Tieto reakcie je možné vyhodnotiť a následne presne popísať, ako človek preciťuje a spracováva informácie.

Farebná asociačná metóda meria vzory správania pomocou farebnej škály namiesto tradičných dotazníkov a prieskumov, dokáže provokovať odozvu, ktorá nemôže byť vedome ovplyvniteľná.

Proces diagnostiky

Klient reaguje na podnety v podobe konkrétnych slov a farieb a jeho mozog na kombináciu slov a farieb reaguje svojimi špecifickými asociáciami (prikladá významu slova prežitok). O jednotlivcovi a skupine je potom možné „si prečítať“ nielen ich vonkajší prejav, ale aj vnútorný prežitok. Hlavným znakom metódy je jej jednoduchosť (práca s pc nenáročná na čas) a projektívnosť (neexistuje správna, či nesprávna voľba, len je jednoducho moja).

Forma diagnostiky je pre respondentov výrazne prijateľná a vyvoláva minimálnu komunikačnú obranu. Respondent nie je limitovaný ani množstvom či kvalitou „známych” informácií, ani úrovňou svojho racionálneho myslenia, pretože k odpovediam používa asociačné mechanizmy, ktoré prebiehajú u všetkých ľudí takmer totožne. „Merané informácie” o tzv. duševných javoch jednotlivca alebo skupiny sú teda komplexné, ucelené a rešpektujú dlhodobé aj krátkodobé evolučné procesy vývoja mozgu jedinca, v sumovanej podobe skupín.

Vďaka užívateľskému rozhraniu prispôsobenému tiež pre používanie deťmi sa CA method používa po celom svete, pretože nie je ovplyvnená kultúrnymi faktormi, jazykom, vzdelaním, či predchádzajúcimi skúsenosťami respondentov s akýmkoľvek typom testov a meraní.

Initial color choice

Identifikácia alebo pomenovanie farby nie je cieľom tejto techniky. Nie je podstatné, či osoba rozlíši a pomenuje určitú farbu napríklad červenou, oranžovou, ohnivo červenou alebo krvavo červenou, ale skôr to, že frekvenčné vlny farby prechádzajú ľudským okom do mozgu.

Autor CA method

Autorom metódy je český psychológ, Jiří Šimonek, ktorý vychádzal hlavne zo skúseností  a myšlienok známeho Švajčiara Maxa Lüschera, od koho poznáme Lüscherov farebný test. „Farby ako diagnostický nástroj v psychológii” boli prijaté s vyznamenaním profesor z oblasti psychiatrie, filozofie a psychológie. Lüscherove farebné diagnostiky sú vyučované v siedmych jazykoch, a to na univerzitách po celom svete, napríklad v Dánsku, Fínsku, Nórsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku, USA (Yale, Boston), Chile, Peru, Argentíne, Rusku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Českej republike, Slovensku. Teóriu asociácií priniesli do psychológie Wilhelm Wundt a William James už koncom 19. storočia, pričom detailne popísali základné princípy a zákony asociácií v ľudskom mozgu.

Jiří Šimonek prepojil tieto dva prístupy a prepojil výhody oboch týchto metód.

Viac o popise metódy a jej histórie nájdete na týchto odkazoch: HistoriePopisPatentValidita a reliabilita metodyVědecké publikaceSpolupracující kapacity a experti. Ďalšie informácie o metóde nájdete na www.camethod.com.

Video o CA method

Ako funguje diagnostika Sportmind HDTS

Diagnostika SportMind HDTS je založená na CA metóde a odhaľuje nevedomú časť skúseností človeka. Napomáha mentálnym koučom pri práci s mentálnou zložkou hráčov. SportMindHDTS okamžite presne určí tímové alebo individuálne problémy. Takáto diagnostika môže byť používaná tak trénermi, ako aj mentálnymi koučmi, krátkodobo aj dlhodobo – zo strategického hľadiska.